Τό Καταστατικό τοῦ Ὀρθοδόξου Κέντρου

ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΗΜΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ἐγκρίναντες ἐπικυροῦμεν τά ἀκόλουθα:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΟΥ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΝ ΓΕΝΕΥῌ»

Κεφάλαιον Α’

ΙΔΡΥΣΙΣ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΞΑΡΤΗΣΙΣ

Ἄρθρον 1. Ἱδρύεται ἐν Γενεύῃ τῆς Ἑλβετίας (37, chemin de Chambésy. Chambésy, Genève, Suisse), Σταυροπήγιον ὑπό τήν ἐπωνυμίαν «Ὀρθόδοξον Κέντρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Γενεύῃ». (CENTRE ORTHODOXE DU PATRIARCAT ŒCUMÉNIQUE À GENÈVE).

Ἄρθρον 2. Τό Κέντρον τοῦτο, ἔχον ὡς βάσιν Ἱερόν Σταυροπηγιακόν Ναόν, τιμώμενον ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Παύλου, περιλαμβάνει κτίρια ἐξυπηρετοῦντα τούς σκοπούς αὐτοῦ, ἀποτελεῖ δέ μεθ’ ἁπάντων τῶν ἐν αὐτῷ κτισμάτων, τῶν τε νῦν καί τῶν ἐφεξῆς κατά τάς ἑκάστοτε ἀνάγκας ἀνεγερθησομένων καί τῶν ἐν αὐτοῖς κινητῶν τε καί ἀκινήτων ἀντικειμένων καί πραγμάτων, ἰδιοκτησίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ἄρθρον 3. Τό Κέντρον διατελεῖ ὑπό τήν ἀπόλυτον κανονικήν καί διοικητικήν κυριότητα, ἐξάρτησιν καί δικαιοδοσίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, εἰς ὅ καί ἔχει τήν ἀναφοράν αὐτοῦ, εἶναι δέ ἄσχετον πρός οἱανδήποτε κοινοτικήν καί ἐκκλησιαστικήν ὀργάνωσιν καί εὕρηται ἐκτός τῆς κανονικῆς δικαιοδοσίας τῆς αὐτόθι Ἱ. Μητροπόλεως Αὐστρίας καί ἐξαρχίας Ἑλβετίας, Ἰταλίας καί Οὐγγαρίας, μνημονευομένου ἐν αὐτῷ τοῦ ὀνόματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.

Κεφάλαιον Β’

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Ἄρθρον 4. Τό Κέντρον, ἔχον χαρακτῆρα καθαρῶς ἐκκλησιαστικόν καί πνευματικόν, προώρισται ἵνα:

 1. Πληροφορήσῃ πρός τόν καθόλου Χριστιανικόν κόσμον τήν ὀρθόδοξον θείαν λατρείαν, διδασκαλίαν, παράδοσιν καί θεολογίαν.
 2. Καλλιεργήσῃ τήν μελέτην τῆς θεολογίας καί τοῦ καθόλου πνευματικοῦ βίου τῶν ἄλλων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν, ὡς καί τῶν λοιπῶν Θρησκειῶν.
 3. Καλλιεργήσῃ τό οἰκουμενιστικόν πνεῦμα.
 4. Ἐξυπηρετήσῃ τάς ἐπαφάς μεταξύ τῶν ἐπιμέρους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ὡς καί αὐτῶν μετά τῶν λοιπῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν, πρός ἀνάπτυξιν τῆς ἐνδορθοδόξου, ὅσον καί τῆς διαχριστιανικῆς ἑνότητος.

Κεφάλαιον Γ’

ΜΕΣΑ ΠΡΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Ἄρθρον 5. τήν πραγματοποίησιν τῶν ὡς ἄνω σκοπῶν, τό Κέντρον, βαθμηδόν ἀναπτυσσόμενον, θά ἐπιδιώξῃ διά τῶν ἀκολούθων τρόπων καί μέσων:

 1. Διά τῆς ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ αὐτοῦ ὑποδειγματικῆς ἀσκήσεως τῆς λειτουργικῆς καί ἐν γένει λατρευτικῆς ζωῆς τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας.
 2. Διά τῆς ὀργανώσεως, βάσει εἰδικῶν προγραμμάτων, κηρυγμάτων καί διαλέξεων, συνεδρίων, φροντιστηρίων καί ἄλλων ἐκκλησιαστικῶν, θεολογικῶν καί πνευματικῶν ἐντεύξεων καί ἐκδηλώσεων.
 3. Διά τοῦ καταρτισμοῦ εἰδικῆς βιβλιοθήκης, περιλαμβανούσης:

  • Ἔργα καί πραγματείας ὀρθοδόξου θεολογικῆς, ἐκκλησιαστικῆς καί πνευματικῆς σκέψεως.
  • Ἔργα ξένων περί τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί θεολογίας.
  • Θεολογικά, ἐκκλησιαστικά καί ἄλλα πληροφοριακά, ἰδίᾳ δέ περί τῆς Ὀρθοδοξίας περιοδικά, ἡμέτερά τε καί ξένα, ὡς καί πάσης φύσεως σχετικά ἔντυπα, ὡς ἡμερολόγια, ἐπετηρίδας, στατιστικάς κλπ.
  • Ἰδιαίτερον τμῆμα ἐξηντλημένων σειρῶν ἐκκλησιαστικῶν περιοδικῶν καί ἄλλων χρησίμων ἐντύπων, ἀνατυπουμένων φροντίδι τοῦ Κέντρου.
 4. Διά τῆς ἀποκτήσεως Τυπογραφείου καί τῆς ἐκδόσεως εἰδικοῦ θεολογικοῦ καί ἐκκλησιαστικοῦ περιοδικοῦ, ὡς καί ἄλλων ἐντύπων ἐκ τῆς πνευματικῆς δραστηριότητος τοῦ Κέντρου.
 5. διά τῆς διοργανώσεως ἐκθέσεων ὀρθοδόξου ἐντύπου, ἁγιογραφίας καί ἐκκλησιαστικῆς ἐν γένει τέχνης.
 6. διά τῆς συγκεντρώσεως ἐκτελέσεων μαθημάτων Βυζαντινῆς Μουσικῆς εἰς δίσκους καί φωνοληπτικάς ταινίας, ὡς καί ὀργανώσεως εἰδικῶν συναυλιῶν Βυζαντινῆς Μουσικῆς.
 7. Διά τῆς συντηρήσεως ἰδιαιτέρας φωτοτυπικῆς ὑπηρεσίας, πρός ἐξυπηρέτησιν τῶν ἐρευνητῶν Ἐπιστημόνων.
 8. Διά παντός ἄλλου τρόπου καί μέσου μή προβλεπομένου ἐν τῷ παρόντι, δυναμένου ὅμως ἵνα προκύψῃ ἀπό τῶν ἑκάστοτε παρουσιαζομένων ἀναγκῶν.

Κεφάλαιον Δ’

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΙΣ

Ἄρθρον 6. Τό Κέντρον διοικεῖται,

 1. ὡς πρός μέν τήν οἰκονομικῆν διαχείρισιν, ὑφ’ ἑνός ἑνδεκαμελοῦς Οἰκονομικοῦ Συμβουλίου, τοῦ ὁποίου τά μέλη λαμβάνονται ἐκ τῶν Ἱδρυτῶν καί Μεγάλων Εὐεργετῶν καί διορίζονται ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,
 2. ὡς πρός δέ τήν ἄλλην καθ’ ὅλου διοίκησιν αὐτοῦ, ὑφ’ ἑνός ἑπταμελοῦς Διοικητικοῦ Συμβουλίου, τοῦ ὁποίου τά μέλη διορίζονται ἐπίσης ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ἡ θητεία ἀμφοτέρων τῶν Συμβουλίων εἶναι τριετής, δύναται δέ νά ἀνανεωθῇ ἐν μέρει ἤ καθόλου.

Ὁ Πρόεδρος καί ὁ Γενικός Γραματεύς ἀμφοτέρων τῶν Συμβουλίων εἶναι τά αὐτά πρόσωπα.

Ὁ Προϊστάμενος τοῦ Κέντρου εἶναι φυσικόν μέλος ἀμφοτέρων τῶν Συμβουλίων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ἄρθρον 7. Τοῦτο ἀπαρτίζεται ἐξ ἑνός Προέδρου, 2 Ἀντιπροέδρων, 1 Γενικοῦ Γραμματέως, 1 Ταμίου καί 6 Συμβούλων Μελῶν. Ὡς ἔργον δ’ αὐτοῦ ἔχει:

 1. τήν γενικήν διαχείρισιν τῆς περιουσίας τοῦ Κέντρου,
 2. τήν ἐξόφλησιν τοῦ ποσοῦ τῆς ἐξαγορᾶς τοῦ Κτήματος,
 3. τήν ἐξασφάλισιν καί διαχείρισιν τῶν ἀπαιτουμένων ποσῶν διά τήν ἀνέγερσιν νέων Κτιρίων,
 4. τήν κατάρτισιν προϋπολογισμοῦ ἐτησίας χρήσεως καί τήν εὐθύνην τῆς ἐκτελέσεως αὐτοῦ καί τήν κατάρτισιν τοῦ σχετικοῦ ἀπολογισμοῦ. Ὁ προϋπολογισμός καί ὁ ἀπολογισμός ὑποβάλλονται ὑπ’ αὐτοῦ τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριαρχείῳ πρός ἐπικύρωσιν.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ἄρθρον 8. Τοῦτο ἀποτελούμενον ἐξ ἑνός Προέδρου, Ἀντιπροέδρου, Γενικοῦ Γραμματέως καί 4 Συμβούλων, ὡς ἔργον ἔχει:

 1. Τόν καθορισμόν καί τήν ἐποπτείαν ἁπασῶν τῶν δραστηριοτήτων καί τῆς καθόλου λειτουργίας τοῦ Κέντρου,
 2. μεριμνᾷ διά τήν ἐξεύρεσιν τοῦ καταλλήλου προσωπικοῦ καί εἰσηγεῖται τόν διορισμόν αὐτοῦ πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον,

 3. ἐπεξεργάζεται, ἐγκρίνει καί ὑποβάλλει εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον τά ὑπό τοῦ Προϊσταμένου ὑποβαλλόμενα αὐτῷ σχέδια προγραμμάτων τῶν διαφόρων τομέων τοῦ Κέντρου.

Τά ὡς ἄνω δύο συμβούλια συνέρχονται καί ἀποφασίζουν ἀπό κοινοῦ περί:

 1. Τῆς ἀνεγέρσεως νέων κτιρίων.
 2. Τῆς καταρτίσεως τοῦ ἐτησίου προϋπολογισμοῦ τοῦ Κέντρου, καί
 3. ἐκτάκτως, ὁσάκις, ἐπί ἐμφανιζομένου ἰδιαιτέρας σπουδαιότητος οἰκονομικοῦ θέματος, ἤθελε κριθῆ τοῦτο ἀπαραίτητον ὑπό τοῦ Προέδρου.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Ἄρθρον 9. Τοῦτο ἀποτελεῖται ἐκ τοῦ Προϊσταμένου, ὡς Προέδρου, καί τοῦ ἐν τῷ Κέντρῳ ἐργαζομένου ἀνωτέρου προσωπικοῦ, συνερχομένου δέ τουλάχιστον ἅπαξ τῆς ἑβδομάδος:

 1. Μελετᾷ καί ρυθμίζει ἅπαντα τά τρεχούσης φύσεως ζητήματα.
 2. Συντάσσει καί ὑποβάλλει εἰς τό Διοικητικόν Συμβούλιον τά διάφορα προγράμματα ἐργασίας καί λειτουργίας τοῦ Κέντρου.
 3. Εἰσηγεῖται τό προσῆκον, ὡς πρός τά ἀναγκαιοῦντα ἑκάστοτε μέτρα, πρός ἀνάπτυξιν τοῦ Κέντρου.
 4. Καταρτίζει τάς ἐκθέσεις ἐπί τοῦ ἔργου, ἅς καί ὑποβάλλει διά τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον.
 5. Μελετᾷ καί εἰσηγεῖται ἐγκαίρως εἰς τό Οἰκονομικόν Συμβούλιον τάς διά τήν λειτουργίαν τοῦ Κέντρου προβλεπομένας δαπάνας.

Κεφάλαιον Ε’

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Ἄρθρον 10. Τό προσωπικόν τοῦ Κέντρου ἀποτελεῖται ἐκ τριῶν κατηγοριῶν, ἥτοι:

 1. τοῦ ἀνωτέρου,
 2. τοῦ βοηθητικοῦ, καί
 3. τοῦ ὑπηρετικοῦ.

Εἰς τήν πρώτην κατηγορίαν ἀνήκουσιν ὁ Προϊστάμενος καί οἱ τμηματάρχαι τῶν διαφόρων Ὑπηρεσιῶν, τῶν ὁποίων ὁ ἀριθμός θά ἐξαρτηθῇ ἐκ τῆς ὀργανώσεως καί ἀναπτύξεως τῶν διαφόρων τομέων δραστηριοτήτων τοῦ Κέντρου. Οὗτοι διορίζονται ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Εἰς τήν δευτέραν κατηγορίαν ὑπάγονται οἱ γραμματεῖς, γραφεῖς, δακτυλογράφοι καί οἱ ἐν γένει βοηθητικοί ὑπάλληλοι.

Τήν τρίτην κατηγορίαν ἀπαρτίζουσιν ὁ οἰκονόμος, τό προσωπικόν τοῦ μαγειρείου, ὁ θυρωρός, οἱ κλητήρες, ὁ φύλαξ καί οἱ καθαρισταί. Τό προσωπικόν τῶν κατηγοριῶν β’ καί γ’ διορίζεται ὑπό τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ἄρθρον 11. Ἐπικεφαλῆς τῆς ἐσωτερικῆς διοικήσεως καί τοῦ ὅλου προσωπικοῦ εὕρηται ὁ Προϊστάμενος. Οὗτος λαμβάνεται πάντοτε ἐκ τῶν ἀγάμων Ὀρθοδόξων Θεολόγων Κληρικῶν.

Ὁ Προϊστάμενος ἐκπροσωπεῖ τό Κέντρον ἐνώπιον πάσης Ἀρχῆς.

Εἶναι ὑπεύθυνος διά τήν εὔρυθμον λειτουργίαν τοῦ Κέντρου, τήν ἐφαρμογήν τοῦ προγράμματος αὐτοῦ καί τήν ἐν αὐτῷ τάξιν καί πειθαρχίαν.

Παρακολουθεῖ καί ἐλέγχει τήν ἐργασίαν ἁπαξάπαντος τοῦ προσωπικοῦ, τό ὁποῖον ἔχει τήν ἀναφοράν αὐτοῦ πρός αὐτόν.

Ἔχει τήν γενικήν αὐτοῦ ἀναφοράν πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, τό ὁποῖον ἐνημερώνει τακτικῶς ἐφ’ ἁπάντων τῶν ζητημάτων. Ὅσον ἀφορᾷ τήν ἐπεξεργασίαν τῶν προγραμμάτων τοῦ Κέντρου, τά οἰκονομικά καί τρεχούσης φύσεως ὑπηρεσιακά ζητήματα, ταῦτα χειρίζεται ἐν συνεργασίᾳ μετά τῶν ἁρμοδίων συμβουλίων, πληροφορεῖ δέ σχετικῶς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον.

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ἄρθρον 12. Οὗτοι προΐστανται εἰδικῶν τμημάτων, τῆς ἀρτίας ὀργανώσεως καί τῆς εὐρύθμου λειτουργίας καί ἀναπτύξεως τῶν ὁποίων ἐπιμελοῦνται. Καταρτίζουσι τά οἰκεῖα αὐτῶν προγράμματα, ἅτινα καί ὑποβάλλουσι τῷ Διευθυντῇ διά τά περαιτέρω.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΙΚΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ

Ἄρθρον 13. Τά καθήκοντα τοῦ Βοηθητικοῦ καί τοῦ Ὑπηρετικοῦ προσωπικοῦ ὁρίζονται ὑπό τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Κέντρου.

Κεφάλαιον ς’

ΙΔΡΥΤΑΙ – ΕΤΑΙΡΟΙ – Μ. ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ

Ἄρθρον 14. Τό Κέντρον ἔχει δύο τιμητικά Σώματα: τό «Σῶμα τῶν Ἱδρυτῶν» καί τό «Σῶμα τῶν Ἑταίρων».
Ἱδρυταί ἀνακηρύσσονται ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι:

 1. Οἱ διά τῶν χορηγιῶν αὐτῶν συντελέσαντες εἰς τήν ἵδρυσιν τοῦ Κέντρου.
 2. Οἱ χορηγοῦντες ποσόν ἄνω τῶν 100.000 ἑλβετικῶν φράγκων.

Ἄρθρον 15. Ἑταῖροι ἀνακηρύσσονται: Πρόσωπα παρέχοντα ἀξιολόγους ὑπηρεσίας εἰς τό Κέντρον ἤ γενικῶς πρόσωπα, ἅ τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἤθελε κρίνη ἄξια τοῦ τιμητικοῦ τούτου τίτλου:

Ἡ ἀνακήρυξις τῶν Ἱδρυτῶν καί τῶν Ἑταίρων ἀνακοινοῦται τοῖς τιμωμένοις διά σεπτοῦ Πατριαρχικοῦ Πιττακίου, τά δέ ὀνόματα αὐτῶν καταχωρίζονται εἰς τούς ἐν τῷ Κέντρῳ τηρουμένους δύο ἐπί τούτῳ ἐπισήμους Κώδικας.

Ἄρθρον 16. Πρόσωπα, τά ὁποῖα ἤθελον παράσχει μεγάλας ἠθικάς καί ὑλικάς εὐεργεσίας πρός τό Κέντρον, ἀνακηρύσσονται ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, Μεγάλοι Εὐεργέται, τά δέ ὀνόματα αὐτῶν χαράσσονται ἐπί τιμητικῆς πλακός, ἐντετειχισμένης ἐν τῷ Νάρθηκι τοῦ Σταυροπηγιακοῦ Ἱ. Ναοῦ.

Ἄρθρον 17. Τό παρόν Καταστατικόν τίθεται ἐν ἰσχύι ἀπό τῆς ἡμέρας τῆς ἐπικυρώσεως αὐτοῦ, πᾶσα δέ τροποποίησις αὐτοῦ γίνεται ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, αὐταπαγγέλτως ἤ κατόπιν εἰσηγήσεως τῶν ἁρμοδίων Συμβουλίων.

Ἐν ἔτει σωτηρίῳ .αϡξς’, κατά μῆνα Ἰούνιον (ζ’), Ἐπινεμήσεως Δ’.


+ Ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ἀθηναγόρας, ἀποφαίνεται.
+ Ὁ Χαλκηδόνος Θωμᾶς.
+ Ὁ Δέρκων Ἰάκωβος.
+ Ὁ Πριγκηποννήσων Δωρόθεος.
+ Ὁ Χαλδίας Κύριλλος.
+ Ὁ Νεοκαισαρείας Χρυσόστομος.
+ Ὁ Λαοδικείας Μάξιμος.
+ Ὁ Σάρδεων Μάξιμος.
+ Ὁ Ἡλιουπόλεως καί Θείρων Μελίτων.
+ Ὁ Ροδοπόλεως Ἱερώνυμος.
+ Ὁ Μιλήτου Αἰμιλιανός.